Zwolle, 15 juni 2016

Ten dele een afscheid
Nadat ik 27 jaar (vanaf september 1989) vele honderden voorstellingen heb georganiseerd is voor mij de tijd aangebroken dat ik ga stoppen met het impresariaatswerk. Op dit moment is er geen zicht op een opvolger. De toekomst zal moeten uitwijzen of er zich mensen aandienen die dit werk voort willen zetten.
Het afscheid is ten dele. De maandelijkse e-mail-nieuwsbrief, de Euritmie-muziek-theaterkrant en de website blijf ik verzorgen. Het Garantiefonds, waar ook andere initiatiefnemers een beroep op kunnen doen, blijf ik beheren. Voorts ben ik bereid waar een vraag is met raad en daad bij te staan op het gebied van organisatie, financiering en publiciteit.
Graag wil ik het impresariaatswerk goed afsluiten, zowel organisatorisch als financieel. Wat het organisatorische betreft ging dat met veel kunst- en vliegwerk gepaard. De afgelopen maanden stonden geheel in het teken van het opvullen van de lege plekken in de meitournee van Kompanie Vonnunan. Last moment is het gelukt in vier dagen tijd nog vier speelplekken te vinden voor de groep die de dag erop al in Nederland was.
Nu blijft alleen nog het financiŽle over. Het betreft enerzijds enkele oninbare facturen uit het verleden en anderzijds de financiering van de komende tournee van Kompanie Vonnunan. Er zijn zeven afnemers van het programma 'De Kleurendief' die te weinig middelen hebben de voorstelling te kunnen betalen. Om deze reden ben ik met twee publieksacties van start gegaan, waarbij in het eerste geval boeken '100 jaar euritmie in Nederland' worden ingezet en in het tweede geval prentenboeken 'De Kleurendief'.
Bijzonderheden over beide acties staan op de website: www.euritmie.nl/frame221.html

Imke Jelle van Dam